تدریس خصوصی المپیاد ریاضی- معلم خصوصی المپیاد ریاضی- 09102878521 سلام. خوش آمدید. آموزشگاه میرابی ارئه دهنده انواع خدمات آموزشی است. mirabiedu.com alum.sharif.edu/~emad_mirabi 0910-2878521 021-22326285 emad.mirabi@gmail.com http://olympiad-riazi.mihanblog.com 2020-08-09T10:00:46+01:00 text/html 2020-05-04T09:22:21+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع حل تمرینهای هندسه http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center;"><div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">حل تمرینهای هندسه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارسال سوالات به ایمیل یا واتساپ</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">mirabieducenter@gmail.com</font></div></div><div><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/512" target="_blank" title="حل آنلاین مسائل ریاضی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8396007626/4_rsz.jpg" alt="حل تمرینهای هندسه"></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرینهای هندسه</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="حل مسائل هندسه آزمون YOS"><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل هندسه آزمون YOS</font></div></a></div><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="حل مسائل هندسه آزمون YOS"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><div></div></font></a><div><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1399/02/07/post-690/%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c" target="_blank" title="حل تمرین ریاضی گسسته"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرین ریاضی گسسته</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی هندسه</font></div><div><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه دهم یازدهم"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی هندسه دهم یازدهم</font></a></div><div><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="حل مسئله های هندسه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسئله های هندسه</font></a></div><div><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/" target="_blank" title="تدریس هندسه آزمون یوس"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس هندسه آزمون یوس</font></a></div><div><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/218" target="_blank" title="حل مسائل هندسه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل هندسه</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;math teacher in Tehran</font></div><div><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="حل تمرین هندسه تحلیلی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;حل تمرین هندسه تحلیلی</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">منابع آموزشی ریاضی</font></div><div><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="حل مسائل المپیاد هندسه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل المپیاد هندسه</font></a></div><div><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/906/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%86%d9%87%d9%85" target="_blank" title="تدریس هندسه متوسطه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس هندسه متوسطه</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرینهای هندسه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی آمار و هندسه</font></div><div><a href="https://mirabiinstitute.blogsky.com/1396/06/23/post-808/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c" target="_blank" title="آموزش خصوصی هندسه فضایی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش خصوصی هندسه فضایی</font></a></div><div><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/567" target="_blank" title="حل تمرین هندسه مختصاتی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرین هندسه مختصاتی</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">لیست لغات ریاضی به زبان انگلیسی</font></div></div></div><div></div></div> text/html 2020-02-24T09:03:59+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع حل مسائل هندسه http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/218 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">حل مسائل هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/213" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1397/12/16/post-678/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86" target="_blank" title="حل مسائل هندسه"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8389164676/geometry_rsz.jpg" alt="حل مسائل هندسه"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی-&nbsp;تقویت پایه ریاضیات بصورت تضمینی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/" target="_blank" title="حل مسائل هندسه آزمون YOS">حل مسائل هندسه آزمون YOS</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/505" target="_blank" title="حل تمرین ریاضی گسسته">حل تمرین ریاضی گسسته</a>-&nbsp;معلم خصوصی هندسه مسطحه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی هندسه">تدریس خصوصی تضمینی هندسه</a>-&nbsp;حل تمرین و مسائل هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="حل مسائل هندسه المپیاد">حل مسائل هندسه المپیاد</a>- تدریس خصوصی هندسه دهم یازدهم دوازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/561" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی">تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی</a>-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/" target="_blank" title="تدریس هندسه آزمون یوس">تدریس هندسه آزمون یوس</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل هندسه-&nbsp;math teacher in Tehran</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس خصوصی نظریه اعداد-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="حل تمرین هندسه تحلیلی">حل تمرین هندسه تحلیلی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product-category/school/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="منابع خودآموز ریاضی">منابع خودآموز ریاضی</a>- تدریس خصوصی المپیاد هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی هندسه کنکور- تدریس خصوصی آمار و هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش خصوصی هندسه مقدماتی-&nbsp;<a href="https://mirabiinstitute.blogsky.com/1398/02/30/post-956/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%db%8c%d9%88%d8%b3" target="_blank" title="تدریس تضمینی هوش و هندسه یوس">تدریس تضمینی هوش و هندسه یوس</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی هندسه مختصاتی- معلم خصوصی تضمینی هندسه پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="لیست لغات ریاضی به زبان انگلیسی" style="">لیست لغات ریاضی به زبان انگلیسی</a>-&nbsp;<a href="https://moalem-khosusi.blogsky.com/1397/10/12/post-927/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-SAT" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون SAT" style="">کلاس آمادگی آزمون SAT</a></font></div> text/html 2019-11-30T13:24:12+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com عماد میرابی تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/217 <div style="text-align: center;"><font size="6">تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حل تمرین و تدریس ریاضیات دانشگاهی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mirabiedu.com/univ/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/" target="" title="تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380156242/42_400.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/" target="" title="تدریس خصوصی ریاضی مهندسی">تدریس و حل تمرین ریاضی مهندسی</a>- آموزش معادلات دیفرانسیل</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87/" target="" title="تدریس خصوصی ریاضی گسسته">تدریس ریاضی گسسته</a>&nbsp;و ساختمان گسسته</div><div style="text-align: center;">تدریس ریاضی عمومی دانشگاه- معلم خصوصی ریاضی کنکور</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ریاضی عددی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c/" target="" title="تدریس محاسبات عددی">تمرین و پروژه محاسبات عددی</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/" target="" title="روشهای عددی در مهندسی">روشهای عددی در مهندسی</a>-&nbsp;تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/215" target="" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/214" target="" title="تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی</a>- تدریس آمار و احتمالات مهندسی</div><div style="text-align: center;">حل تمرین های آمار- تدریس خصوصی ترکیبیات</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی- حل تمرینهای آنالیز ریاضی</div><div style="text-align: center;"><a href="تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی" target="" title="کلاس آمادگی المپیاد کامپیوتر">کلاس آمادگی المپیاد کامپیوتر</a>- کلاس آمادگی مسابقات ریاضی</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-06T08:09:02+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com عماد میرابی مدرس خصوصی المپیاد ریاضی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/216 <div style="text-align: center;"><font size="5">مدرس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تدریس خصوصی سرفصل های المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="" title="مدرس خصوصی المپیاد ریاضی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8380158100/matholympiad7_450.jpg" alt="مدرس خصوصی المپیاد ریاضی"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مدرس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/215" target="" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</a></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی جبر المپیاد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی ترکیبیات</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آموزش تکنیکهای خاص حل مسائل هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی المپیاد هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی هندسه مسطحه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی هندسه مسحطه- تدریس خصوصی نظریه اعداد</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/217" target="" title="تدریس ریاضیات دانشگاهی">تدریس ریاضیات دانشگاهی</a><font size="2">- حل تمرین و پروژه ریاضی دانشگاهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس و حل تمرین ریاضی مهندسی-&nbsp;</font><a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84/" target="" title="معادلات دیفرانسیل">معادلات دیفرانسیل</a></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ریاضی عددی پیشرفته- ریاضی گسسته گریمالدی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="" title="تدریس ریاضی گسسته دوزادهم">تدریس خصوصی ریاضی گسسته دوازدهم</a></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2019-08-02T10:49:10+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com عماد میرابی تدریس خصوصی المپیاد ریاضی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/215 <div style="text-align: center;"><font size="5">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کلاسهای آمادگی مسابقات ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8368528000/matholympiad4.jpg" alt="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی"></a></div><div style="text-align: center;">کلاس امادگی المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">معلم خصوصی ویژه آزمونهای ورودی</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ریاضیات تیزهوشان</div><div style="text-align: center;">کلاس ریاضی کنکور سراسری</div><div style="text-align: center;">مدرس المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی imc</div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/213" target="" title="تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="" title="تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم">تدریس ریاضیات گسسته دوزادهم</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-02T10:31:32+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com عماد میرابی تدریس خصوصی انالیز ترکیبی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تدریس خصوصی انالیز ترکیبی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آمادگی المپیاد و مسابقات ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">تدریس خصوصی انالیز ترکیبی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/212" target="" title="تدریس خصوصی انالیز ترکیبی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368528042/combinatorics.jpg" alt="تدریس خصوصی انالیز ترکیبی"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">معلم خصوصی المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">کلاس آمادگی المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی آنالیز ریاضی</div><div style="text-align: center;">امادگی مرحله اول المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">کلاس آماگی المپیاد ریاضی مبتکران</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-imc/" target="" title="تدریس خصوصی imc">تدریس خصوصی imc</a></div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی کتابهای کانگورو</div><div style="text-align: center;">معلم خصوصی imc</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-imc/" target="" title="کلاس آمادگی آزمون imc">کلاس امادگی آزمون imc</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/213" target="" title="تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="" title="معلم خصوصی المپیاد ریاضی">معلم خصوصی المپیاد ریاضی</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/208" target="" title="معلم خصوصی نظریه اعداد">معلم خصوصی نظریه اعداد</a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="" title="تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم">تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم</a></div><div style="text-align: center;">کلاس امادگی مرحله اول المپیادهای ریاضی و کامپیوتر</div><div style="text-align: center;">کلاسهای امادگی المپیاد های علمی</div><div style="text-align: center;">تدریس توسط دارندگان مدالهای جهانی المپیاد های ریاضی و کامپیوتر</div><div style="text-align: center;">و اساتید با تجره المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ویژه مسابقات ریاضی</div><div style="text-align: center;">کلاس آمادگی آزمونهای ورودی دبیرستانهای برتر</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-18T10:26:46+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">02122326285 و 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی ریاضی به انگلیسی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/secondary/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375916484/32_rszd.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/secondary/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="کلاس ریاضی پیشرفته هشتم و نهم"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاس ریاضی پیشرفته هشتم و نهم</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس ریاضیات پایه نهم- کلاس تقویتی ریاضیات متوسطه اول</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاسهای ریاضی پیشرفته ویژه آزمونهای ورودی مدارس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آموزش تضمینی ریاضیات- تدریس المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://mirabiedu.com/school/elementary/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفته">معلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفته</a>- تدریس خصوصی آنلاین ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/488" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی ششم پیشرفته"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی ششم پیشرفته</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-&nbsp;<a href="http://math-tutor.blogsky.com/1398/02/07/post-681/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="تدریس ریاضی به انگلیسی">تدریس ریاضی به انگلیسی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;math classes in Tehran- کلاس آمادگی آزمون IMC</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاس تقویتی ریاضی دوره ابتدایی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی ریاضی">تدریس خصوصی تضمینی ریاضی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاس آمادگی آزمون IMSO-&nbsp;<a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/590" target="_blank" title="کلاسهای آمادگی آزمون SAT">کلاسهای آمادگی آزمون SAT</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="مدرس خصوصی المپیاد ریاضی">مدرس خصوصی المپیاد ریاضی</a>- معلم خصوصی ریاضی پیشرفته هشتم ونهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی ششم تیزهوشان-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/secondary/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان">کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان</a></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/555" target="_blank" title="تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1397/10/15/post-945/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-YOS" target="_blank" title="تدریس خصوصی هوش یوس">تدریس خصوصی هوش یوس</a>- تدریس خصوصی هوش گاردنر</font></div> text/html 2019-04-19T06:14:56+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس آنلاین Combinatorics http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521&nbsp; و&nbsp; 02122326285</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">تدریس آنلاین Combinatorics</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین Combinatorics</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/823/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" target="_blank" title="تدریس آنلاین Combinatorics"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi65.tinypic.com/29ljmmb.jpg" alt="تدریس آنلاین Combinatorics"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی-&nbsp;تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس خصوصی ترکیبیات-&nbsp;</font><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/548" target="_blank" title="تدریس آنلاین هندسه مسطحه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین هندسه مسطحه</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی گسسته و دیفرانسیل"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی گسسته</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">- تدریس آنلاین جبر و احتمال</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="معلم خصوصی نطریه اعداد"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی نظریه اعداد</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">- تدریس خصوصی IMC</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین IMSO-&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس آنلاین Combinatorics</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی- مدرس المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس مجازی هندسه مسطحه-&nbsp;</font><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/211" target="_blank" title="آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی- تدریس خصوصی ریاضی پایه</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="معلم خصوصی حسابان"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی حسابان</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">- آزمون آنلاین ترکیبیات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b style="">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی- معلم خصوصی آنلاین ترکیبیات</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس رفع اشکال آنالیز ترکیبی- تدریس خصوصی آمار و احتمال</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">الفبای جبر در المپیاد ریاضی-&nbsp;</font><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/915/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="معلم خصوصی نظریه اعداد"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی نظریه اعداد</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی دانشگاهی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین ریاضی دانشگاهی</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">-&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس آنلاین Combinatorics</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">کلاس حل تمرین المپیاد ریاضی- تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/03/07/post-651/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="مدرس مجرب المپیاد ریاضی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس مجرب المپیاد ریاضی</font></a><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">- معلم خصوصی آنلاین المپیاد ریاضی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس آنلاین ترکیبیات- کلاس خصوصی فشرده المپیاد ریاضی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">کلاس آمادگی المپیاد ریاضی- تدریس خصوصی جبر در المپیاد ریاضی</span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/" target="_blank" title="کلاس آنلاین هندسه تحلیلی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آنلاین هندسه تحلیلی</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">- مدرس خصوصی المپیاد هندسه</font></div> text/html 2019-03-07T07:16:33+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521&nbsp; و&nbsp; 02122326285</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="تدریس خصوصی نظریه اعداد"><font size="4">تدریس خصوصی نظریه اعداد</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/528" target="_blank" title="آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/2645jz4.jpg" alt="آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" align="left" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی</a></font></p><p dir="rtl" align="left" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;مدرس مجازی ترکیبات-&nbsp;آموزش خصوصی و گروهی آنالیز ترکیبی</font></p><p dir="rtl" align="left" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;کلاس رفع اشکال آنالیز ترکیبی-<span style="background-color: transparent;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent;">تدریس آنلاین هندسه مسطحه</span></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/823/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" target="_blank" title="تدریس خصوصی جبر و احتمال">تدریس خصوصی جبر و احتمال</a>-&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس ریاضی گسسته مجازی&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی المپیاد ریاضی-&nbsp; تدریس نظریه اعداد غیرحضوری</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنلاین IMC-&nbsp;تدریس خصوصی IMSO</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="تدریس خصوصی جبر المپیاد">تدریس خصوصی جبر المپیاد</a>-آموزش<span style="background-color: transparent;">&nbsp;آنلاین آنالیز ترکیبی</span></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی ریاضی مهندسی-&nbsp;تدریس خصوصی ساختمان های گسسته</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/200/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87" target="_blank" title="آموزش خصوصی ریاضی گسسته">آموزش خصوصی ریاضی گسسته</a>-&nbsp;تدریس مجازی هندسه تحلیلی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آمار و احتمال-&nbsp;تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی عمومی-&nbsp;<span style="background-color: transparent;">آموزش ریاضی پایه غیرحضوری</span></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس حل تمرین و تست هندسه-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84/" target="_blank" title="تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل">تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس مجازی حل تست و تمرین جبر-&nbsp;معلم خصوصی جبر المپیاد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس خصوصی آنلاین جبر-&nbsp;کلاس رفع اشکال جبر مجازی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;" color="#000000"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/208" target="_blank" title="معلم خصوصی آنلاین نطریه اعداد" style="">معلم خصوصی آنلاین نظریه اعداد</a>-&nbsp;</font>آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین Combinatorics- </font><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس حل تمرین المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برنامه ریزی مطالعه المپیاد ریاضی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس آنلاین المپیاد ریاضی">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آمادگی برای مسابقات ریاضی بین المللی-&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی گسسته</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;" color="#000000">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;<a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/03/09/post-653/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="تدریس خصوصی ترکیبیات">تدریس خصوصی ترکیبیات</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس المپیاد ریاضی- کلاس خصوصی فشرده المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">کلاس آمادگی المپیاد ریاضی-&nbsp;&nbsp;<font style=""><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">تدریس آنلاین جبر در المپیاد ریاضی</span></font></font></p></div> text/html 2019-03-07T06:29:35+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس آنلاین المپیاد ریاضی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/210 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521&nbsp; &nbsp; ،&nbsp; &nbsp; 02122326285</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ترکیبیات"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی ترکیبیات</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1396/11/30/post-865/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="تدریس آنلاین المپیاد ریاضی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi68.tinypic.com/10p6l36.jpg" alt="تدریس آنلاین المپیاد ریاضی"></a></div><div style="text-align: center;"> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی-&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس خصوصی ریاضی المپیاد</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://moalem-khosusi.blogsky.com/1394/10/02/post-147/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه فضایی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه فضایی</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">-&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس خصوصی جبر و احتمال</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی گسسته"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی گسسته</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">-&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">معلم خصوصی المپیاد ریاضی</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">تدریس آنلاین Combinatorics- دبیرمجازی المپیاد ریاضی</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1396/08/06/post-586/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی پیشرفته"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی ریاضی پیشرفته</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">-&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">دبیر المپیاد ریاضی- تدریس آنلاین المپیاد ریاضی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="معلم خصوصی المپیاد ریاضی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی المپیاد ریاضی</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3">-&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ترکیبیات-&nbsp;</font></span><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/208" target="_blank" title="تدریس خصوصی نظریه اعداد"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی نظریه اعداد</font></a></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه مسطحه- آموزش آنلاین آنالیز ترکیبی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه و نظریه اعداد-&nbsp;<o:p></o:p></font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">IMC</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ترکیبیات و هندسه- دبیر مجازی المپیاد ریاضی</font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style=""><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/480" target="_blank" title="کلاس حل تمرین المپیاد ریاضی" style=""><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">کلاس حل تمرین المپیاد ریاضی</font></a><font face="Mihan-Yekan" style="font-size: medium;">- کلاس نکته و تست ریاضی المپیاد</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">المپیاد ریاضی مبتکران</span><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">- تدریس خصوصی </span><span dir="LTR">IMSO</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی- تدریس آنلاین جبر و احتمال</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">معلم خصوصی هندسه غیرحضوری- تدریس آنلاین هندسه مسطحه</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">تدریس آنلاین Combinatorics-&nbsp;</span><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/638/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-IMC" target="_blank" title="تدریس خصوصی IMC"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="">IMC</span></font></a></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">مدرس آنلاین ترکیبیات- تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">آموزش مجازی ریاضی دانشگاهی-</span><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: left;">&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="معلم خصوصی هندسه المپیاد">معلم خصوصی هندسه المپیاد</a></font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">آموزش آنلاین ریاضی متوسطه و کنکور- تدریس خصوصی هندسه آنلاین</span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه فضایی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه فضایی</font></a><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: left;">- تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2019-02-20T10:46:57+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com پ د تدریس خصوصی المپیاد ریاضی http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/209 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><font size="5">0910-2878521 ,&nbsp; 021-22326285</font></span></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Koodak;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="2">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi66.tinypic.com/iejy13.jpg" alt="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس آنلاین المپیاد ریاضی">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</a>&nbsp;_ تدریس خصوصی المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی آمادگی المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مدرس حرفه ای المپیاد ریاضی</div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/528" target="_blank" title="کلاس حل تمرین و تست المپیاد ریاضی">کلاس حل تمرین و تست المپیاد ریاضی</a></div><div style="text-align: center;">کلاس المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس امادگی المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی ریاضی از پایه تا پیشرفته _ کلاس خصوصی ریاضی تیزهوشان&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/486" target="_blank" title="کلاس ریاضی تیزهوشان">کلاس ریاضی تیزهوشان در تهران</a></div><div style="text-align: center;">کلاس ریاضی تیزهوشان در کرج&nbsp;</div><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF/" target="_blank" title="کلاس خصوصی ریاضی "><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی ریاضی در تهران</div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی ریاضی در کرج</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ریاضی از پایه تا پیشرفته&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="تدریس خصوصی نظریه اعداد">تدریس خصوصی نظریه اعداد</a></div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی المپیاد ریاضی در آموزشگاه&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی المپیاد ریاضی در منزل&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی هندسه المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="کلاس خصوصی هندسه المپیاد ریاضی">کلاس خصوصی هندسه المپیاد ریاضی</a></div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی جبر المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی جبر المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کلاس خصوصی نطریه اعداد المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی نطریه اعداد المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c/" target="_blank" title="کلاس خصوصی ترکیبیات المپیاد ریاضی">کلاس خصوصی ترکیبیات المپیاد ریاضی&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;">تدریس خصوصی ترکیبیات المپیاد ریاضی&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="کلاس ریاضی تیزهوشان ">کلاس ریاضی تیزهوشان</a>&nbsp;</div> text/html 2019-02-06T07:17:12+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع معلم خصوصی نظریه اعداد http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/208 <div style="text-align: center;"><div><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">09102878521 و 02122326285</font></div><div><font size="4"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4">معلم خصوصی نظریه اعداد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی"><font size="3">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی نظریه اعداد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1397/02/04/post-884/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="معلم خصوصی نظریه اعداد"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi65.tinypic.com/29ljmmb.jpg" alt="معلم خصوصی نظریه اعداد"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان</font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">15 سال سابقه موفق تدریس</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دارای سابقه موفقیت درخشان در المپیاد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای تهران</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</a>-&nbsp; تدریس خصوصی جبر المپیاد-تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی جبر در المپیاد ریاضی-&nbsp;امتحان مجازی جبر المپیاد-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس آنلاین المپیاد ریاضی">تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس خصوصی المپیاد ریاضی- آزمون آنلاین المپیاد ریاضی-</font><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل و تمرینهای نظریه اعداد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/185" target="_blank" title="کلاس آنلاین نظریه اعداد">&nbsp;کلاس آنلاین نظریه اعداد</a>-&nbsp;تدریس خصوصی هندسه مسطه-&nbsp;تدریس خصوصی هندسه المپیاد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی اتحادهای جبری و نامساویهای جبری-&nbsp;مدرس خصوصی ریاضیات دانشگاهی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل-تدریس خصوصی جبر-&nbsp;&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/" target="_blank" title="تدریس خصوصی آمار و احتمال">تدریس خصوصی آمار و احتمال</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی انتگرال دو گانه- تدریس خصوصی ریاضی 2 دانشگاه-تدریس خصوصی هندسه</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی ریاضیات عمومی-تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی-کلاس مجازی المپیاد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی آمارو جبر-&nbsp;<a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/522" target="_blank" title="تدریس خصوصی حسابان">تدریس خصوصی حسابان</a>-&nbsp;تدریس خصوصی هندسه مسطحه</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه فضائی-&nbsp;تدریس خصوصی جبر و احتمال-&nbsp;<a href="http://moalem-khosusi.blogsky.com/1397/02/17/post-866/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه و آمار">تدریس خصوصی هندسه و آمار</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی المپیاد ریاضی-&nbsp; تدریس خصوصی هندسه المپیاد-&nbsp;کلاس آنلاین المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;حل مسائل المپیاد-&nbsp;تدریس خصوصی جبر و آمار-<a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="تدریس خصوصی نظریه اعداد">&nbsp;تدریس خصوصی نظریه اعداد</a></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس ریاضی هفتم پیشرفته-&nbsp;تدریس خصوصی گراف- تدریس خصوصی ترکیبیات</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">امتحان مجازی المپیاد-<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی گسسته و دیفرانسیل">تدریس خصوصی ریاضی گسسته و دیفرانسیل</a>-&nbsp;مدرس ریاضیات دانشگاهی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنالیز ریاضی-کلاس خصوصی آنالیز ترکیبی- تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی نظریه اعداد- معلم خصوصی نظریه اعداد-&nbsp;معلم خصوصی جبر المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تدریس خصوصی جبر المپیاد ریاضی-تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی-&nbsp;معلم خصوصی معادلات دیفرانسیل</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس حل تمرین ریاضی-&nbsp;&nbsp;<a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/874/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضیات گسسته">تدریس خصوصی ریاضیات گسسته</a>-&nbsp;معلم خصوصی نظریه اعداد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی نکات کلیدی المپیاد ریاضی-تدریس خصوصی انتگرال دوگانه- تدریس خصوصی ریاضی مهندسی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/" target="_blank" title="تدریس خصوصی جبر و هندسه">تدریس خصوصی جبر و هندسه</a>-&nbsp;کلاس خصوصی المپیاد جبر-&nbsp;معلم خصوصی المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;کلاس رفع اشکال جبر و احتمال-&nbsp;تدریس خصوصی هندسه مسطحه-تدریس خصوصی جبر ویژه المپیاد ریاضی</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(63, 69, 68);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه و حسابان-&nbsp;معلم خصوصی نظریه اعداد- تدریس خصوصی هندسه المپیاد</font></p></div> text/html 2019-02-06T06:30:24+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی المپیاد هندسه http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/207 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521 و 02122326285</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی المپیاد هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" target="_blank" title="تدریس خصوصی آنلاین هندسه"><font size="4">تدریس خصوصی آنلاین هندسه</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی المپیاد هندسه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/424" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد هندسه"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi65.tinypic.com/2hhnj1y.jpg" alt="تدریس خصوصی المپیاد هندسه"></a></div><div style="text-align: center;"> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">15</span><span lang="AR-SA" style=""> سال سابقه موفق تدریس</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span lang="AR-SA" style=""> سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">طراح سوالات آزمونهای آزمایشی</span>&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی المپیاد هندسه-&nbsp;</span>تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی المپیاد">تدریس خصوصی ریاضی المپیاد</a><span lang="AR-SA" style="">-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%b7%d8%ad%d9%87/" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه مسطحه">تدریس خصوصی هندسه مسطحه</a></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی جبر و احتمال-&nbsp;</span>معلم خصوصی المپیاد هندسه</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">معلم خصوصی نظریه اعداد-&nbsp;</span>تدریس خصوصی ریاضی گسسته</font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/201" target="_blank" title="معلم خصوصی المپیاد ریاضی"><font size="3" face="Mihan-Yekan">معلم خصوصی المپیاد ریاضی</font></a><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">-&nbsp;</span>معلم خصوصی ریاضی پیشرفته</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی نظریه اعداد-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af/" target="_blank" title="حل مسائل هندسه المپیاد">حل مسائل هندسه المپیاد</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">تقویت پایه علمی بصورت تضمینی-&nbsp;<o:p></o:p></span>تحول در آموزش و یادگیری</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">احیای قدرت یادگیری و آموزش در دانش آموزان افسرده</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">تحول علمی دانش آموزان کنکوری-<o:p></o:p></span>تحول یادگیری در دانش آموزان</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">تحول آموزشی و یادگیری در دانش آموزان و دانشجویان&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" target="_blank" title="معلم خصوصی هندسه آنلاین"><font size="3" face="Mihan-Yekan">معلم خصوصی هندسه آنلاین</font></a><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">-&nbsp;</span>معلم خصوصی المپیاد ریاضی</font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی آنالیز ترکیبی-&nbsp;</span>تدریس خصوصی ترکیبیات</font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی نظریه اعداد-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه فضایی">تدریس خصوصی هندسه فضایی</a></font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زعفرانیه – فرمانیه – فرشته –قیطریه – کامرانیه –نیاوران – ولنجک</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی هندسه و نظریه اعداد-&nbsp;</span></font><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/03/09/post-653/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="تدریس خصوصی ترکیبیات"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ترکیبیات</font></a></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">المپیاد ریاضی مبتکران<span lang="AR-SA" style="">-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-imc/" target="_blank" title="تدریس آنلاین آزمون IMC"><span lang="AR-SA">تدریس آنلاین آزمون&nbsp;</span><span dir="LTR">IMC</span></a></font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style=""><span lang="AR-SA" style=""><o:p>تدریس خصوصی المپیاد هندسه&nbsp;</o:p></span>- تدریس خصوصی </span><span dir="LTR" style="">IMSO</span></font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی جبر المپیاد- تدریس خصوصی آمار و احتمال</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی هندسه و آمار- تحلیل نمودارهای آماری</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آمادگی برای المپیادهای ریاضی- آزمون مجازی جبر المپیاد</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">حل مسائل المپیاد ریاضی-&nbsp;</font><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/424/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title="تدریس خصوصی هندسه فضایی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی هندسه فضایی</font></a></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاس رفع اشکال هندسه- کلاس رفع اشکال جبر</font></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کلاس نکته و تست هندسه المپیاد- تدریس خصوصی المپیاد هندسه</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.<o:p></o:p></font></span></p><br></div> text/html 2018-12-26T12:13:10+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com ز ع کلاس آمادگی آزمون SAT http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: center;"><div><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">02122326285 و 09102878521</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/10/03/post-674/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-SAT" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT"><font size="3">تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/1034/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-SAT" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون SAT "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/10hmxcw.jpg" alt="کلاس آمادگی آزمون SAT"></a></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="3"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون SAT مینماید.</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">Alpha test</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"></font></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">مشاوره برای ادامه تحصیل برای خارج از کشور</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی تضمینی SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1396/04/26/post-519/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور"><font size="2">مشاوره ادمه تحصیل در خارج از کشور</font></a></p><p class=" " align="center" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس هوش و هندسه آزمون&nbsp;</span></span></font><span style="text-align: start; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">AT</span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: start;">S</span></font></p><p class=" " align="center" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/" target="_blank" title="کلاس آنلاین آزمون SAT"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس آنلاین آزمون</span>&nbsp;SAT</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس زبان ترکی استانبولی</span>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش زبان ترکی استانبولی</span>&nbsp;</span></font></p><p class=" " align="center" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif;">تدریس ریاضی و هندسه آزمون AT</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif;">S<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش تضمینی ریاضی آزمون AT</span>S<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-sat/" target="_blank" title="آموزش ریاضی آزمون SAT"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش ریاضی آزمون</span>&nbsp;SAT</a></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی ریاضیات پایه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کلاس خصوصی آزمون SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/88" target="_blank" title="تدریس خصوصی YOS ،GMAT ،GRE ،SAT"><font size="2">تدریس خصوصی YOS ،GMAT ،GRE ،SAT</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کلاسهای آمادگی SAT</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;ادامه تحصیل در ترکیه</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">&nbsp;کلاس خصوصی SAT</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی ریاضی پایه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس خصوصی SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آموزش ریاضی آزمون SAT</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">مدرس حرفه ای آزمون SAT</font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-gmat/" target="_blank" title="تدریس خصوصی GMAT"><font size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;تدریس خصوصی&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">GMAT</span></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/947/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی YOS"><font size="2">تدریس خصوصی تضمینی YOS</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;معلم خصوصیSAT</span></font></p><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تدریس خصوصی آزمون SAT</font></div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس آمادگی آزمون SAT</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">آزمون آنلاین SAT</font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">فروش کتاب های آزمون SAT</font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2">تدریس تضمینی آزمون SAT</font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/59" target="_blank" title="تدریس خصوصی GMAT , GRE"><font size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;تدریس خصوصی&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">Quantitative</span></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;تدریس خصوصی</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;Politest</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></p><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-gre/" target="_blank" title="تدریس خصوصی GRE"><font size="2">تدریس خصوصی GRE</font></a></div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">مدرس مسلط به زبان انگلیسی و اصطلاحات تخصصی ریاضی&nbsp;</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">دارای جزوه و تمرینهای اختصاصی برای آمادگی آزمون</span></font></p></div></div> text/html 2018-12-25T09:13:08+01:00 olympiad-riazi.mihanblog.com پ د کلاس آمادگی آمون YOS http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/205 <div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/205" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS"><font size="7" face="Mihan-Koodak">کلاس آمادگی آزمون YOS</font></a><font size="7"><br><font face="Mihan-Koodak">آموزشگاه میرابی&nbsp;</font><br><font face="times new roman, times, serif">021-77895336<br>0910-2878521<br><br></font></font><a href="https://mirabiedu.com/admission/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-sat/" target="_blank" title="کلاس آمادگی آژمون YOS"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi63.tinypic.com/2z4yf4y.jpg" alt="کلاس آمادگی آزمون YOS"></a><br><br><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید برجسته ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مینماید</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.<br> <br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس خصوصی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس خصوصی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس&nbsp; خصوصی زبان ترکیه ای آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس ریاضی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس تخصصی آزمون</span>YOS&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس تخصصی آزمون</span>YOS&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" style="font-size: large;"><a href="https://mirabiedu.com/admission/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-sat/" target="_blank" title="کلاس آزمون YOs" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL">کلاس حرفه ای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS</a><br> <br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای ترکیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس خصوصی زبان آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس خصوصی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br></font><a href="https://mirabiedu.com/consultant/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="_blank" title="تدریس تضمینی ریاضی YOS" style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="5"><b style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس تضمینی ریاضی، هوش وهندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS</b></font></a><font face="Mihan-Koodak" style="font-size: large;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس تضمینی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس تضمینی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فروش کتابهای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در آموزشگاه و منزل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای رشته پزشکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای&nbsp; دانشگاه حاجت تپه</span><br><a href="https://mirabiedu.com/admission/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-mcat%D9%88-gamsat/" target="_blank" title="تدریس هندسه آزمون yos" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس هوش و هندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS</a><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس آنلاین آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس زبان ترکی استانبولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزش زبان ترکی استانبولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس ریاضی و هندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">آموزش تضمینی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">آموزش ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">کلاس خصوصی آزمون یوس</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزش خصوصی آزمون یوس</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس خصوصی آزمون یوس</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزش خصوصی ریاضی آزمون یوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس آمادگی آزمون یوس</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><o:p>&nbsp;<br>کلاس تضمینی آمادگی آزمون YOS<br>تدریس تضمینی آزمون&nbsp;</o:p>&nbsp;YOS</font></p><br></div>